Правила размещения
Apartmany HORALKA**, Podtatranského 42, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ubytovanie v súkromí – objekt **

Ubytovacie zariadenie:
Apartmany HORALKA**
Podtatranského 1602/42
031 01 Liptovský Mikuláš

Prevádzkovateľ:
Ľubica Socháňová
Medze 511/49
031 05 Liptovský Mikuláš 
IČO:  50473166
Zodp.vedúci: Ľubica Socháňová
Telefon: +421 903 263 672
Email: apartmentshoralka@gmail.com 


    Jaroslav Socháň
    Medze 511/49
    031 05 Liptovský Mikuláš
    IČO:  41327985
    Zodp.vedúci: Jaroslav Socháň
    Telefon: +421 903 190 266
    Email: info@horalka-liptov.sk

                             

Apartmany HORALKA** poskytuje ubytovanie formou prenájmu objektu. Klient, ktorý si prenajme objekt, zaväzuje sa dodržiavať tento ubytovací poriadok. V objekte sú 2 ubytovacie jednotky.

Ubytovací poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v spoločných priestoroch objektu a na www.horalka-liptov.sk.

1. Apartmany HORALKA** (ďalej len „zariadenie“) môže ubytovať len hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Na nahliadnutie prevádzkovateľovi zariadenia za týmto účelom predložia klienti ihneď pri príchode svoj občiansky preukaz, alebo cestovný pas v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR, je povinný v zmysle Zákona č. 42/2008 Z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode prevádzkovateľovi zariadenia, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
3. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 16,30 hodiny do 20,00 hodiny. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je zariadenie povinné podržať rezerváciu do 24,00 hodiny. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani v tomto termíne, zariadenie nie je povinné zálohovú platbu hosťovi vrátiť a objektom môže voľne disponovať. V prípade, že hosť stornuje ubytovanie, prevádzkovateľ zariadenia sa riadi bodom 11. tohto ubytovacieho poriadku.
4. Zariadenie poskytuje klientovi služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej sú Apartmany HORALKA zatriedené do triedy a kategórie „ubytovanie v súkromí – objekt**“.
5. Ubytovanie v zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
6. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.
7. Klient môže prijímať návštevy iba so súhlasom prevádzkovateľa zariadenia. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od návštevy identifikačný doklad – občiansky preukaz, resp. cestovný pas.
8. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom zverejneným na www.horalka-liptov.sk, a to hneď pri nástupe na pobyt v hotovosti.        
9. Prevádzkovateľ zariadenia si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú  platbu vo výške 50% z ceny ubytovania v mimo sezóne, ktorá je od 1. apríla do 20. júna a od 1. septembra do 20. decembra. V sezóne (letná a zimná) od 21.júna do 31. augusta a od 21. decembra do 31. marca si prevádzkovateľ zariadenia vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 100%. Zálohovú platbu klient môže uhradiť prevodom na bankový účet, poštovou poukážkou, v hotovosti priamo u prevádzkovateľa zariadenia, alebo môže platiť bankovou kartou na terminál ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je oprávnený zrušiť predbežnú rezerváciu v prípade, že neobdržal zálohovú platbu, ani potvrdenie o úhrade v lehote do 24 hodín od rezervácie ubytovania.
10. V prípade skrátenia pobytu klientom má prevádzkovateľ zariadenia právo klientovi vyúčtovať plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku pobytu.
11. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v mimo sezóne v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, alebo nenastúpi na pobyt. 

  • 0% z celkovej sumy ubytovania v prípade zrušenia rezervácie viac ako 61 dní pred nástupom na ubytovanie
  • 50% z celkovej sumy ubytovania v prípade zrušenia rezervácie od 31 do 60  dní od plánovaného nástupu na ubytovanie
  • 100% z celkovej sumy ubytovania v prípade zrušenia rezervácie do 30 dní od plánovaného nástupu na ubytovanie.
  • Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v sezóne v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, alebo nenastúpi na pobyt.  V prípade zrušenia rezervácie klient zaplatí 100% z celkovej sumy ubytovania.

12. Ak hosť zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, má právo túto reklamovať, a to podľa Reklamačného poriadku, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste v zariadení a na www.horalka-liptov.sk.
13. Vo vlastnom záujme si klient pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť inventára a zariadení v objekte a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási správcovi zariadenia.
14. Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania má za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do objektu vstúpiť prevádzkovateľ zariadenia.
15. V čase od 22,00 hodiny do 6,00 hodiny musí klient v priestoroch celého objektu, ako aj priľahlých pozemkov dodržiavať nočný pokoj, teda správať sa tak, aby svojím konaním nevyrušoval ostatných klientov a verejnosť.
16. V prípade porušenia tohto nariadenia, po opakovanom upozornení správcom zariadenia, alebo polície, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený ráno na druhý deň zrušiť rezervované ubytovanie bez náhrady za zaplatenú cenu za ubytovanie.
17. Prevádzkovateľ zariadenia ani jeho pracovníci nie sú oprávnení podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
18. Rezervované ubytovanie je klient oprávnený používať do 10,00 hodiny posledného dňa pobytu. Najneskôr do 10,00 hodiny v posledný deň pobytu objekt aj uvoľní. Ak klient tak neurobí v stanovenej lehote, môže mu prevádzkovateľ zariadenia účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.
19. Ak klient akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie ubytovacieho zariadenia, je povinný to ohlásiť prevádzkovateľovi zariadenia ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu. Je na prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody od zodpovedného klienta.
20. Prevádzkovateľ zariadenia si vyhradzuje právo žiadať od klienta vratnú kauciu vo výške 100,00 EUR za ubytovaciu jednotku v deň nástupu na pobyt, ktorá v prípade spôsobenej škody bude v celom rozsahu, alebo čiastočne slúžiť na odstránenie škôd spôsobených klientom.
21. Prevádzkovateľ zariadenia nezodpovedá za motorové vozidlá klientov ubytovacieho zariadenia zaparkovaných vo vyhradených alebo nevyhradených miestach a nezodpovedá za veci, ktoré si klient v nich zanechal.
22. V celom ubytovacom zariadení nesmie klient bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete, alebo inej inštalácie.
23. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia v posledný deň pobytu je klient povinný umyť kuchynský riad, vyniesť komunálny odpad do kontajnera, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo vo všetkých miestnostiach, vypnúť všetky spotrebiče a kľúče odovzdať prevádzkovateľovi zariadenia.
24. Za stratu kľúča, či jeho poškodenia je účtovaný poplatok 10,00 EUR.
25. Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach ubytovacieho zariadenia zodpovedá ubytovaný hosť podľa platných predpisov a zákonom Slovenskej republiky.
26. Do priestorov zariadenia je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.
27. V celom objekte nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu klienta (ako sú: holiaci strojček, kulma na vlasy, a pod.).
28. V celom objekte platí prísny zákaz fajčenia.
29. Vaše priania a podnety na zlepšenie našich služieb a prípadné sťažnosti hostí môžete napísať do „Knihy prianí a sťažností“, ktorú Vám na požiadanie poskytne správca zariadenia.
30. Pre ubytovaných hostí je na viditeľnom mieste dostupný prevádzkový poriadok, ktorým sú povinný sa pri pobyte riadiť.
31. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných morálnych a etických pravidiel obvyklých na území Slovenskej republiky. V prípade, že ho bude porušovať, má prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého času.
32. Tento ubytovací poriadok je účinný od 1. septembra 2016.

Prevádzkovateľ:Ľubica Socháňová

Jaroslav Socháň

1. júla 2016

Мы предлагаем 2 квартиры, одна на первом этаже для 4 - 6 человек, которая особенно подходит для семей с детьми и на втором этаже для 6 человек.

2020 - 2024 © Apartmány HORALKA. All rights reserved. Created by Madeja Solutions.