Return policy
Apartmany HORALKA, Podtatranského 42, Liptovský Mikuláš
Ubytovanie v súkromí – objekt **


Ubytovacie zariadenie:

Apartmany HORALKA

Podtatranského 1602/42

031 01 Liptovský Mikuláš


Prevádzkovateľ:

Ľubica Socháňová                                                                                Jaroslav Socháň  

Medze 511/49                                                                                        Medze 511/49

031 05 Liptovský Mikuláš                                                                       031 05 Liptovský Mikuláš

IČO:  50473166                                                                                     IČO: 41327985

Zodpovedný vedúci: Ľubica Socháňová                                               Zodpovedný vedúci: Jaroslav Socháň

Telefon: +421 903 263 672                                                                   Telefon: +421 903 190 266

Email: apartmentshoralka@gmail.com                                                 Email: info@horalka-liptov.sk 

V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho Zákonníka vydávame tento reklamačný poriadok:

Článok I.

Právo na reklamáciu služieb

Ak spotrebiteľ zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, mám právo túto reklamovať. Ak spotrebiteľ zistí, že ubytovacia služba, ktorá bola poskytnutá má vadu, musí uplatniť svoje právo u vedúceho prevádzky, alebo u ním povereného zamestnanca bez zbytočného odkladu. Jeho právo zanikne, ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje.

Článok II.

Zodpovednosť organizácie

Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za vady služieb, je vedúci prevádzky, alebo ním poverený zamestnanec povinný po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácii ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď, alebo ju vedúci prevádzky, alebo ním poverený zamestnanec nepovažuje za opodstatnenú, je povinný so spotrebiteľom spísať záznam o reklamácii. V zázname uvedie presné označenie služby a čas, kedy bolo poskytnutá, vytknuté vady a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

Ak sa jedná o zložitý prípad, je povinný vedúci prevádzky rozhodnúť o reklamácii do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Prevádzkovať je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, nechať poskytovanú službu odborne posúdiť. Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslať, alebo výsledky odborného posúdenia preukázať. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.

Článok III.

Neodstrániteľné vady poskytnutej služby

Ubytovacie služby

Ak nie je možné vady technického charakteru odstrániť a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť spotrebiteľovi iné náhradné ubytovanie a ubytovacie zariadenie bude prenajaté po dohode napriek takejto vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny za ubytovanie, alebo zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.

Článok IV.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.

Tento reklamačný poriadok je účinný od 1. septembra 2016


Prevádzkovateľ: Apartmany HORALKA, Podtatranského 1602/42, 031 01 Lipt. Mikuláš

Štatutárny zástupca: Ľubica Socháňová a Jaroslav Socháň


We offer 2 apartments, one on the ground floor for 4 - 6 people, which is especially suitable for families with children and on the first floor for 6 people.

Address
Apartments HORALKA **
Podtatranského 42
031 01 Liptovsky Mikulas
Slovakia
2020 - 2023 © Apartmány HORALKA. All rights reserved. Created by Madeja Solutions.